۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰
ملک خود را بیابید
یافتن ملک
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ زیربنا قیمت کل
140 ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ چمستان ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
139 ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ چمستان ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
134 ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ مازندران - چمستان ۱۵۰ ۱۵۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان